§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego sklepu HippoVet+  oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora  oraz Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom Rabatów i innych korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.

§ 2. Definicje

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:

1. Program lub Program Lojalnościowy – Program Lojalnościowy HippoVet+, którego zasady określa Regulamin.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

3. Partner –  St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH (Niemcy).

4. HippoVet+  lub Organizator – JKI INNOVATIONS JULIA KACZMARCZYK adres e-mail: biuro@hippovet.pl, numer telefonu +48 790 250 777, który zlecił Partnerowi zapewnienie wsparcia produktowego Programu Lojalnościowego i który w zakresie zasad i warunków jego prowadzenia, wykonuje oraz organizuje Program tj. m.in. rozpatruje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie oraz przyznaje, udziela i realizuje Rabaty.

5. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w §4 Regulaminu i przystąpiła do Programu.

6. Rabat Progowy – rabat przyznawany jednorazowo Uczestnikowi przez Organizatora udzielony przy dokonaniu zakupu Produktów za określoną kwotę na zasadach określonych Regulaminem, uprawniający do otrzymania rabatu procentowego przy dokonywanym zakupie w Sklepie Internetowym w wysokości  5 lub 10 % od ceny brutto Produktu/Produktów ważny w chwili dokonywania zakupu (za wyłączeniem produktu: Mebio Shavins – trociny). Rabat Progowy może zostać wykorzystany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Rabaty Procentowe – rabaty udzielane w formie obniżki procentowej, przyznawane Uczestnikom, w czasie i w wysokości ustalonej przez Organizatora w czasie trwania Programu.

8. Rabaty – każda forma obniżenia ceny Produktu stosowana wobec Uczestnika, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Pojęcie Rabatów w szczególności obejmuje Rabat Progowy i Rabaty Procentowe stosowane w czasie trwania i obowiązywania Programu.

9. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie Lojalnościowym przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Punkty Naliczone – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane z tytułu zakupu Produktów naliczane w ramach Salda Punktowego po dokonaniu transakcji – zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

11. Nagrody – artykuły, które Uczestnik może otrzymać w zamian za  określoną w Regulaminie ilość Punktów Naliczonych i dostępne w chwili dokonywania wymiany u Organizatora.

11. Regulamin Programu Lojalnościowego  – dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Programu Lojalnościowego dostępny pod adresem: https://hippovetpl.shoper.pl

12. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora i wypełniany online przez osobę przystępującą do Programu, zawierający dane osobowe tej osoby. Formularz Zgłoszeniowy zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania bądź korespondencyjny, numer telefonu komórkowego i adres e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie. Formularz Zgłoszeniowy zawiera również inne dane, które osoba przystępująca do Programu może podać opcjonalnie (np. dane firmy).

13. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.

14. Sklep Internetowy – platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Organizatora, prowadzona przez Organizatora, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu https://sklep.hippovet.pl/

15. Produkty – artykuły takie jak przede wszystkim pasze i suplementy dla koni oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym. Produktami nie są towary lub artykuły oferowane do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, które znajdują się w zakładce: „Diagnostyka” i „Akcesoria”.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może:

a) rozpocząć zbieranie Punktów w Programie i wymieniać Punkty Naliczone na Nagrody,

b) otrzymać jednorazowy Rabat Procentowy na zasadach określonych w Regulaminie;

c) otrzymać stały Rabat Procentowy na zasadach określonych w Regulaminie, d)  otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, w tym gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.

2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Organizatora.

3. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Organizatora, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

4. Program Lojalnościowy prowadzony jest wyłącznie w Sklepie Internetowym Organizatora.

5. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby będące aktualnie pracownikami Organizatora bądź jakkolwiek powiązane handlowo z Organizatorem (dot. przede wszystkim sklepów i przedstawicieli handlowych Organizatora).

6. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny, przy czym warunkiem uzyskania Rabatów, Rabatów Procentowych, Rabatów progowych jest uzbieranie przez Uczestnika określonej w Regulaminie ilości Punktów.

7. Uczestnik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Organizatora ani Partnera.

8. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.

9. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu i wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

10. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią, w szczególności nie mogą być przeniesione punkty lojalnościowe zgromadzone na danym koncie Użytkownika – na konto innego Użytkownika.

11. Zbieranie Punktów oraz wszelkich korzyści wynikających z Programu Lojalnościowego możliwe jest od momentu uruchomienia nowej strony  internetowej Organizatora.

12. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

13. Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych Uczestnikowi przez Organizatora lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

14. Uczestnicy będą informowani cyklicznie o Promocjach drogą elektroniczną (poprzez e-mail)  w sytuacji, kiedy wyrazili na to zgodę.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu 

1. Zbieranie Punktów w ramach Programu Lojalnościowego wymaga przystąpienia do Programu poprzez zarejestrowanie konta Użytkownika. Zarejestrowanie konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku dokonania zakupu jakiegokolwiek produktu na sklepie internetowym Organizatora, bez względu na wartość zamówienia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest:

a)  zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem Programu Lojalnościowego sklepu HippoVet+; Przystąpienie do programu oznacza akceptację powyższych Regulaminów;

b) wypełnienie i podpisanie formularza kontaktowego (w tym danych osobowych i adresowych) w sposób poprawny, kompletny i zgodny z prawdą.

3. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie osoba przystępująca do Programu staje się jego Uczestnikiem.

§ 5. Rabat Progowy

1. Rabat Progowy przysługuje każdemu Użytkownikowi dokonującemu zakupu na sklepie internetowym Organizatora.

2. Warunkiem otrzymania Rabatu Progowego w wysokości 5%  jest dokonanie przez Uczestnika jednorazowego zakupu produktów, których wartość przekracza kwotę 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych) za wyłączeniem produktu: Mebio Shavins – trociny.

3. Warunkiem otrzymania Rabatu Progowego w wysokości 10%  jest dokonanie przez Uczestnika jednorazowego zakupu produktów, których wartość przekracza kwotę 1500 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za wyłączeniem produktu: Mebio Shavins – trociny.

4. Do kwot wymienionych w ust. 2 i 3 par.5 nie wliczają się koszty dostawy naliczone przez sklep. Wartość zakupionych Produktów uprawniająca do otrzymania Rabatu Progowego, obejmuje również zakup przecenionych Produktów oraz Produktów objętych bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.

5. Rabat Progowy może zostać wykorzystany przy kolejnych zakupach u Organizatora. Rabat Progowy obowiązuje jedynie przy dokonywaniu bieżącego zamówienia, w ramach którego Uczestnik spełnił wymagania określone w niniejszym paragrafie.

6. Rabat Progowy nie może zostać wykorzystany do obniżenia kosztów dostawy w Sklepie Internetowym.

7. W ramach jednej transakcji zakupu Produktów Uczestnik nie może wykorzystać jednocześnie Rabatu Progowego i Rabatów Procentowych. W ramach dokonywanych zakupów w Sklepie Internetowym żadne rabaty nie podlegają połączeniu i zsumowaniu. Uczestnikowi przysługuje natomiast każdorazowo rabat o wyższej wartości.

§ 5. Rabat Procentowy

Organizator może przyznać Uczestnikom kupony rabatowe, zniżki, prezenty i inne oferty specjalne w ramach Programu. Warunkiem przyznania Rabatów Procentowych, kuponów rabatowych, zniżek, prezentów i innych ofert specjalnych jest wyrażenie uprzedniej zgody przez Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczącej usług i produktów Partnera  i Organizatora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingu produktów i usług Organizatora. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne w celu przyznania Uczestnikowi Rabatu Procentowego. Uczestnik może przystąpić do Programu również nie wyrażając zgód, o których mowa powyżej.

§ 7. Zasady gromadzenia Punktów przez Uczestnika 

1. Punkty mogę być gromadzone w ramach Programu, na zasadach określonych przez Organizatora poniżej, przez Uczestnika która posiada zarejestrowane konto na stronie sklepu internetowego Organizatora.

2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika lub Użytkownika.

3. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest od momentu zarejestrowania konta na nowym sklepie internetowym Organizatora, tj. najwcześniej od momentu 22 czerwca 2018 r.

4. Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Programu Lojalnościowego zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika na Platformie Lojalnościowej w ramach Salda Punktowego.

5. Punkty są przyznawane za zakupy dokonywane przez Uczestnika na sklepie internetowym Organizatora, dotyczą wyłącznie Produktów znajdujących się aktualnie w ofercie i na stanie magazynowym Organizatora poza produktami z działu „Akcesoria”. Punkty nie są przyznawane za naliczone w ramach zamówienia koszty przesyłki.

6. Punkty przyznawane są Uczestnikowi wyłącznie w przypadku zrealizowanego zamówienia, tj. w przypadku opłacenia i odebrania paczki przez Uczestnika.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia Punktów z Salda Punktowego Uczestnika, w przypadku niezrealizowanego zamówienia, tj. przede wszystkim w przypadku: odmowy przyjęcia paczki, zwrotu zakupionego towaru lub jego zareklamowania i złożonego żądania zwrotu pieniędzy, zgodnie z zapisami poniższymi Regulaminu (pkt.12,13 i 14).

8. Aktualny stan Salda Punktowego wyświetlany jest w ramach konta Uczestnika po zalogowaniu się w serwisie (sklepie internetowym) w zakładce „Program Lojalnościowy”.

9. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie i nie podlegają wymianie na żaden środek płatniczy.

10. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każde 1 (słownie: jeden) złotych brutto wydane w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt.

11. Kwoty groszowe (np. 30 gr, 50 gr, 90 gr) nie ulegają zaokrągleniu do pełnego złotego i nie uprawniają do przyznania 1 punktu do Salda Punktowego.

12. W przypadku dokonania zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) Produktu zakupionego na Sklepie Internetowym, w zakresie którego naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku zwrotu lub wymiany tylko części pełnowartościowych Produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Salda Punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów nieobjętych wymianą lub zwrotem.

13. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika, będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość w Sklepie Internetowym, w zakresie której naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku odstąpienia w zakresie tylko części pełnowartościowych Produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Salda Punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

14. W przypadku złożenia reklamacji Produktów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie których naliczone zostały Punkty, Organizator uwzględniając reklamację  dokonuje przeliczenia Salda Punktowego (tzn. Uczestnik (Użytkownik), tj. anulowania Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji

15. Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto Produktów widniejącej na wystawionym przez personel Sklepu Internetowego paragonie lub fakturze za zakup Produktów, co oznacza, że Punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości Rabatu Progowego i Rabatu Procentowego przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów.

16. Naliczenie Punktów w ramach Salda Punktowego następuje najpóźniej w terminie 25 dni roboczych od dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.

17. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy. Uczestnikowi może zostać przyznana premia polegająca na naliczeniu dodatkowych Punktów 3 punktów za wystawienie opinii o dowolnym produkcie z asortymentu znajdującego się w Sklepie Internetowym Organizatora. Możliwe jest przyznanie jednorazowo maksymalnie 3 punktów za wystawienie opinii o danym produkcie. Wystawienie więcej niż 1 opinii o danym produkcie nie spowoduje naliczenia dodatkowych punktów, ponad 3 pkt.

18. Każdy Uczestnik ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.

19. Punkty tracą ważność po upływie 36 miesięcy od dnia ich naliczenia w ramach indywidualnego Salda Punktowego. Organizator może przedłużyć okres ważności Punktów.

20. Wymiana punktów na Gadżety oraz wybór tym samym Nagród w ramach Programu Lojalnościowego –  jest możliwa tylko wraz ze złożeniem zamówienia na Sklepie Internetowym Organizatora. Wartość dokonanego zakupu jest dowolna. Jest możliwa wysyłka wybranego w ramach Programu Lojalnościowego gadżetu o wartości min. 4500 punktów. Organizator ponosi wówczas koszty jego wysyłki.

21. Wymiana punktów jest możliwa jedynie na Gadżety/Nagrody posiadające status dostępnych na Stronie Internetowej Organizatora. Nie ma możliwości zamówienia gadżetów / nagród innych niż widniejące jako dostępne na stronie internetowej Organizatora.

22. Wymiana Punktów na wybraną Nagrodę  powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta Uczestnika o liczbę Punktów przypisaną danej nagrodzie.

23. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego bądź trwałego wyłączenia określonych Nagród/Gadżetów z Programu Lojalnościowego a także włączenia do niego nowych Nagród / Gadżetów.

§ 8. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Programie 

1. Uczestnikowi w ramach Programu mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.

2. Żadne promocje, zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki, przeceny lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej, a także Regulaminu.

§ 9. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym 

1. Program rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2018 roku.

2. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.

3. Z ważnych powodów  uczestnictwo w Programie może zostać wypowiedziane Uczestnikowi przez Organizatora. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się istotne (rażące) naruszenie postanowień Regulaminu a także wpływanie w sposób niedozwolony na powiększanie Salda Punktowego Użytkownika. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres biuro@hippovet.pl lub pocztą tradycyjną adres Organizatora.

5. W razie rezygnacji Uczestnika z Programu Saldo Punktowe uzyskane przez Uczestnika powinno zostać wykorzystane przed złożeniem rezygnacji. Po złożeniu rezygnacji Saldo Punktowe zostaje przez Organizatora skorygowane na „0” (słownie: zero).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia prowadzenia Programu Lojalnościowego. W szczególności Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu Lojalnościowego z ważnego powodu rozumianego jako rozwiązanie umowy pomiędzy Partnerem Technologicznym a Organizatorem skutkujące techniczną niemożliwością prowadzenia Programu, naliczania Punktów i realizowania Rabatów. Organizator poinformuje Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni za pośrednictwem poczty e-mail.

9. W przypadku zakończenia Programu, Uczestnik będzie mógł wykorzystać (wymienić) Punkty w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu, nie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora.

§ 10. Reklamacje

1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji Rabatów, sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail: biuro@hippovet.pl lub adres pocztowy Organizatora. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji – drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.

6. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

§ 11. Zmiany Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny

2. Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik może dokonać drogą e-mailową na adres biuro@hippovet.pl lub pocztą tradycyjną.

3. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie i bez podawania powodów.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: JKI INNOVATIONS JULIA KACZMARCZYK ul. Jesionowa 11 55-114 Malin, adres e-mail: biuro@hippovet.pl, numer telefonu +48 790250777.

2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.